NewPhương án bảo vệ nhà máy

Thứ bảy, 02/01/2021

Công ty Dịch vụ bảo vệ Thành Long triển khai cung cấp dịch vụ bảo vệ cho nhà máy gerton...

277 xem chi tiết

NewPhương án bảo vệ tài sản cố định

Thứ sáu, 01/01/2021

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp phải xây dựng phương án bảo vệ chi tiết lường trước tình huống và...

680 xem chi tiết

New C-TPAT: Chương trình chống khủng bố của dịch vụ bảo vệ

Thứ hai, 16/11/2020

Công ty bảo vệ phải đáp ứng tiêu chí C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) - Chương trình an ninh phối...

730 xem chi tiết